top of page

Impact van de nieuwe regelgeving van de 2de pijler

Zijn de internationale boekhoudnormen IAS 19 nu ook van toepassing op pensioenplannen met vaste bijdragen ?


De gevolgen van een economische context van lage rentevoeten en een regelgeving die dwingender wordt voor de pensioenen van de 2de pijler in België mogen niet licht worden opgevat wat betreft de last van de pensioenplannen op de resultatenrekening en de balans van een onderneming, vooral als deze onderworpen is aan de boekhoudnormen IAS/IFRS (bijvoorbeeld als ze genoteerd is op de Europese beurs) of ernaar verwijst.


De IFRS-normen (International Financial Reporting Standards) zijn de internationale normen voor financiële informatie bestemd om de presentatie van de boekhoudkundige gegevens die op internationaal niveau worden uitgewisseld te standaardiseren. In het kader van deze normen is de maatschappij verplicht om binnen haar balans en resultatenrekening haar toekomstige schuld betreffende de pensioentoezeggingen die zij voor haar personeel aangegaan heeft, te evalueren en informatie hierover te publiceren in haar jaarrekening (IAS 19 norm).


In dit kader is het dus belangrijk om zo goed mogelijk te anticiperen op de financiële gevolgen van deze nieuwe regelgeving


De plannen van het type vaste bijdragen: een stand van zaken


Al enkele jaren zien we een grote verandering in de pensioenplannen binnen de tweede pijler. De pensioenplannen van het type vaste prestaties (die op de pensioenleeftijd een pensioenprestatie in de vorm van kapitaal of rente waarborgen) werden geleidelijk vervangen door pensioenplannen met vaste bijdragen (die de betaling van pensioenbijdragen waarborgen die, gekapitaliseerd tot de pensioenleeftijd, het toegekende pensioenkapitaal bepalen): in het eerste geval kent de werkgever zijn pensioenlast, die vaak een exponentiële curve volgt, niet vooraf; in het tweede geval kan de werkgever op elk ogenblik de kost van zijn pensioentoezegging evalueren en dus zijn budgetten beheersen.


In theorie zijn de pensioenplannen van het type vaste prestaties onderworpen aan de verplichtingen die de boekhoudnorm IAS 19 oplegt en de pensioenplannen met vaste bijdragen zijn dit niet aangezien de werkgever in dat geval zijn pensioenlast beheerst en geen financiële risico’s draagt.


Maar de Belgische wetgeving heeft de werkgever een nieuwe verplichting opgelegd waardoor dit standpunt wijzigt!


Het specifieke «Belgische» karakter van IAS 19


In België bepaalt de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) dat de werkgever een minimumrendement moet garanderen op bijdragen gestort bij de pensioeninstelling. In deze context draagt de werkgever die een pensioenplan met vaste bijdragen heeft afgesloten een financieel risico voor zover het door de WAP gewaarborgde minimumrendement niet gedekt wordt door het rendement toegekend door de pensioeninstelling op de gestorte bijdragen.


Hoewel het door de WAP opgelegde minimumrendement vanaf 1 januari 2016 verlaagd werd (van 3,75 % / 3,25 % naargelang de gevallen naar 1,75 %), loopt de werkgever in de huidige economische context van lage rentevoeten nog altijd een financieel risico. Aangezien de verzekeringsmaatschappijen onderworpen zijn aan striktere normen op Europees vlak, kunnen zij in tak 21 niet langer gewaarborgde technische rentevoeten van dat niveau aanbieden.


Ten aanzien van IAS 19 vallen door deze wettelijke verplichting de Belgische pensioenplannen van het type vaste bijdragen onder het toepassingsgebied van de IAS 19 norm (in dat geval hybride plannen genoemd).


De werkgever die zijn pensioentoezeggingen boekt volgens de IAS 19 norm moet in dat geval ook zijn pensioenplannen met vaste bijdragen waarderen en, in voorkomend geval, informatie verschaffen in zijn jaarrekening.


Belang van de evaluatie van de pensioenplannen van het type vaste bijdragen


EMFEA Consulting (filiaal van AXA België) heeft meer dan 60 jaar ervaring als actuarieel consultant op het vlak van pensioenplannen van de 2de pijler. Het is dan ook de geschikte partner om u op dit vlak te helpen om u te adviseren.


Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend met ons contact op via info@emfea.be of op het nummer 02/622.73.30.


Featured Posts
Revenez bientôt
Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Pas encore de mots-clés.
Follow Us
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page